header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Wnioski o płatność

Prawidłowo sporządzony wniosek o płatność powinien być:

- sporządzony w obowiązującej wersji Generatora Wniosków Płatniczych,
- sporządzony zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
- podpisany przez osobę do tego upoważnioną,
- zawierający wszystkie wymagane i poprawnie sporządzone załączniki,
- złożony w wymaganym terminie, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,
- spójny w poszczególnych pozycjach wniosku a także z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz założeniami umowy,
dokumentacją projektu oraz załącznikami do wniosku o płatność.

Błędy we wnioskach o płatność wynikają przede wszystkim z niestosowania się do zapisów instrukcji:

- „Zasady finansowania PO KL”: załącznik nr 5 „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność” – do pobrania na stronie http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx
- „Zasady dotyczące sporządzania wniosków o płatność w ramach PO KL” - do pobrania na stronie http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/finanse-projektu.html


Wykaz najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji składanej przy rozliczaniu projektu

Wniosek o płatność:

- poz.(4); (8); (9) – błędnie wprowadzane wartości, ich niezgodność z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność oraz dokumentami źródłowymi (np. fakturami), błędy rachunkowe,

- poz.(5) – niewystarczający zakres informacji dotyczących postępu rzeczowego realizacji projektu, niespójność z założeniami wniosku o dofinansowanie, załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność oraz formularzem PEFS,

- poz.(10) – wskazywanie niewłaściwych wartości w kolumnie „Planowane wydatki (PLN)” oraz „Planowana kwota wnioskowana (PLN)” w stosunku do kwot rozliczonych oraz całkowitej wartości projektu,

- poz.(11) – niewystarczający zakres informacji dotyczących postępu rzeczowego w kolejnym okresie realizacji projektu,

- poz. (12) – brak uzupełnienia pola wniosku w przypadku wystąpienia problemów z prawidłową realizacją projektu.
Załącznik nr 1 do wniosku o płatność „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”:

- niespójność numerów dokumentów, kwot, rodzaju zakupionych towarów, usług wskazanych w załączniku nr 1 z dokumentami źródłowymi,

- nieprawidłowe wskazanie oraz brak wszystkich dat zapłaty za powstałe zobowiązanie (w przypadku gdy zapłata następowała w kilku ratach),

- błędy rachunkowe,

- brak zaznaczenia T/N w kolumnie „cross-financing” oraz „zadania zlecone”,

- brak dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu prywatnego (jeżeli dotyczy),

- brak wyciągów bankowych potwierdzających opłacenie dokumentów w całości (jeżeli dotyczy).


Załącznik nr 2 do wniosku o płatność „Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia”:

- błędy rachunkowe w poszczególnych tabelach załącznika (zarówno w okresie sprawozdawczym jak i narastająco),

- niespójność z danymi wynikającymi z Formularza PEFS,

- w tabeli nr 7:
   - brak wszystkich wskaźników rezultatów i produktów wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie (w przypadku projektów rozliczanych ryczałtowo),
   - niezgodność wartości docelowej wskaźników z zapisami wniosku o dofinansowanie.


Formularz PEFS:

- niestosowanie się do zapisów „Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL”, do pobrania na stronie http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/pefs-30.html

- przesyłanie Formularza niezgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady dotyczące sporządzania wniosków o płatność w ramach PO KL”.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko