header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Wnioski o dofinansowanie

Poniżej prezentujemy listę najczęściej popełnianych błędów dotyczących oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

Błędy formalne

- brak podpisów osób upoważnionych w wymaganych miejscach
- niezgodność sum kontrolnych wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną w formatach XML i PDF.
- brak pieczęci instytucjonalnej wnioskodawcy w pkt. V wniosku Oświadczenie
- wniosek z wydrukiem próbnym
- niespełnienie wymogu dotyczącego rocznego obrotu projektodawcy
- niespełnienie któregoś z założonych kryteriów dostępu

Błędy merytoryczne

pole 3.1 wniosku: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
– diagnoza sytuacji problemowej bardzo ogólna, bez wskazania konkretnych deficytów/problemów dotykających grupę docelową
– wskazanie problemu bez analizy sytuacji problemowej
– niezobrazowana skala problemów – analiza problemów dokonana bez odniesienia się do danych liczbowych
– dane nieadekwatne, nieodnoszące się do grupy docelowej
– cele sformułowane jako działania
– cele nieadekwatne do przedstawionej diagnozy
– cele sformułowane zbyt ogólnie

pole 3.2 wniosku: Grupy docelowe projektu:
– brak informacji dotyczących kluczowych cech grupy docelowej
– kryteria rekrutacji niewynikające z diagnozy lub nieadekwatne na dany rodzaj zajęć
– kryteria sformułowane nieprecyzyjnie lub niejednoznacznie
– brak informacji o kryteriach selekcji na poszczególne rodzaje form wsparcia
– brak określenia sposobu zastosowania kryteriów
– zbyt ogólne informacje dotyczące skali zainteresowania projektem
– brak wskazania barier i potrzeb grupy docelowej

pole 3.3 wniosku: Działania:
– niepełne informacje dotyczące organizacji poszczególnych form wsparcia w projekcie
– brak informacji o ścieżce uczestnictwa w projekcie
– podanie wskaźników wyłącznie o charakterze produktowym, które nie obrazują efektów realizacji projektu
– wskaźniki niewystarczające do stwierdzenia osiągnięcia celów
– niewyodrębnione produkty poszczególnych zadań
– brak informacji o sposobie mierzenia produktów

pole 3.5 wniosku: Oddziaływanie projektu:
- niewłaściwy oczekiwany efekt realizacji POKL
- brak opisu wartości dodanej projektu

pole 3.6 i 3.7 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem:
– informacje dotyczące doświadczenia personelu traktowane jako doświadczenie jednostki
– brak lub zbyt ogólne informacje dotyczące kwalifikacji wymaganych na stanowisku
– brak informacji o sposobie monitorowania projektu
– brak uzasadnienia wyboru partnera
– niejasny podział zadań między partnerami

Budżet projektu

– koszty przeszacowane
– kategorie kosztów ujęte łącznie w jednej pozycji, uniemożliwiające ocenę racjonalności założonej stawki
– koszty materiałów dydaktycznych podane łącznie, co uniemożliwia ocenę zasadności poziomu kosztów cross-financingu
– brak metodologii wyliczenia stawek ryczałtowych
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko