header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Procedura odwoławcza

Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego. Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych stanowi Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Szczegóły dotyczące zasad składania protestu oraz odwołania zawarte są w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. W zakresie nieuregulowanym w ww. dokumencie mają zastosowanie Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL (protest i odwołanie) oraz etap sądowy (skarga do sądu administracyjnego, skarga kasacyjna).

Opis ww. dwóch etapów w ramach procedury odwoławczej znajduje się w pliku do pobrania:

Procedura odwoławcza, Pobierz plik >>

Poniżej przedstawiono wykaz projektów, które przeszły ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim.
POBIERZ PLIK:
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko