header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki

CZEMU SŁUŻĄ PROJEKTY W PRIORYTECIE VIII?

- podniesieniu i dostosowaniu kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki (Działanie 8.1).
- zwiększeniu transferu wiedzy i wzmocnieniu powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służącemu rozwojowi gospodarczemu regionów (Działanie 8.2).

 


KOMU SŁUŻĄ PROJEKTY REALIZOWANE W PRIORYTECIE VIII? 

 

Projekty realizowane w Priorytecie VIII będą skierowane głównie do przedsiębiorców,  pracujących osób dorosłych, partnerów społecznych, osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa), samorządów gospodarczych i zawodowych, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów uczelni.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?

Większość działań Priorytetu VIII przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, posiadających osobowość prawną. Projekty mogą pisać m.in. instytucje rynku pracy,  instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej,  przedsiębiorcy,  instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje system oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne podmioty.

WYKAZ DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ W PRIORYTECIE VIII:

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe
- Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów
- Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe: realizacja Poddziałania nie będzie kontynuowana po 1 stycznia 2012 r.

Działanie 8.2 Transfer wiedzy
- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe
- Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe.
Zespół Programów Rozwoju Kadr Gospodarki

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko