header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

CZEMU SŁUŻĄ PROJEKTY W PRIORYTECIE VII?

Projekty w Priorytecie VII służą:

- rozwijaniu aktywnych form integracji społecznej i umożliwianiu dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie (Działanie 7.1);
- poprawianiu dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijaniu sektora ekonomii społecznej (Działanie 7.2);
- wsparciu dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich (Działanie 7.3).
- aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawie dostępu do zatrudnienia dla tych osób (Działanie 7.4).

KOMU SŁUŻĄ PROJEKTY REALIZOWANE W PRIORYTECIE VII? 

 

Projekty realizowane w Priorytecie VII kierowane są do:

- osób niezatrudnionych lub zatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym otoczenie osób wykluczonych społecznie,
- instytucji pomocy i integracji społecznej i ich pracowników lub wolontariuszy,
- podmiotów integracji społecznej, o których mowa w typie operacji 1 i 2 i ich pracowników i wolontariuszy,
- osób fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- podmiotów ekonomii społecznej,
- instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa,
- jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa w zakresie typu operacji nr 2,
- osób fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej,
- osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz innych osób fizycznych, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- spółdzielni socjalnych,
- instytucji wspierających ekonomię społeczną,
- osób niepełnosprawnych niezatrudnionych lub zatrudnionych w wieku 15-64 lata,
- otoczenia osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?

W Działaniu 7.1 przewidziano realizację wyłącznie projektów systemowych, zatem wnioski o dofinansowanie mogą składać ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki pomocy społecznej. W Działaniu 7.2 oraz realizowanym od 2012 r. Działaniu 7.4 wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać wszystkie  podmioty,  w  tym  PFRON  i  Centralny Zarząd  Służby  Więziennej,  z  wyłączeniem  osób fizycznych  (nie  dotyczy  osób  prowadzących działalność  gospodarczą  lub  oświatową  na podstawie przepisów odrębnych).


WYKAZ DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ W PRIORYTECIE VII:

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
- Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
- Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
- Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej


Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

- Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.     


Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji: realizacja poddziałania nie będzie kontynuowana po 1 stycznia 2012 r.

 

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko