header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

CZEMU SŁUŻĄ PROJEKTY W PRIORYTECIE VI?

- podniesieniu poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzeniu warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie (Działanie 6.1);
- promocji oraz wspieraniu inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Działanie 6.2);
- podniesieniu zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich (Działanie 6.3).

KOMU SŁUŻĄ PROJEKTY REALIZOWANE W PRIORYTECIE VI?

Projekty realizowane w Priorytecie VI kierowane są głównie do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet (w tym powracających oraz wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia, osób bezrobotnych z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańców małych miast (do 25 tys. mieszk.), instytucji rynku pracy i ich pracowników, osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, społeczności lokalnych i innych podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową mieszkańców obszarów wiejskich.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?

Większość działań Priorytetu VI przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, posiadających osobowość prawną. Projekty mogą pisać m.in. instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne podmioty.

WYKAZ DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ W PRIORYTECIE VI:

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
- Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
- Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
- Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Zespół Programów Rynku Pracy

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko