header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

CZEMU SŁUŻĄ PROJEKTY W PRIORYTECIE IX?

- tworzeniu warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych
- wzmocnieniu atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia (DZIAŁANIE 9.1)
- wzmocnieniu atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. (DZIAŁANIE 9.2)
- dostosowaniu kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. (DZIAŁANIE 9.4)
- pobudzeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. (DZIAŁANIE 9.5)
- zwiększeniu uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. (DZIAŁANIE 9.6).

KOMU SŁUŻĄ PROJEKTY REALIZOWANE W PRIORYTECIE IX?

Projekty realizowane w Priorytecie IX będą skierowane głównie do:

- dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodowych, uczniów szczególnie uzdolnionych,
- osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty,
- partnerów społeczno – gospodarczych, pracodawców,
- osób zgłaszających chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego,
- nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu, kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą,
- mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, lokalnych społeczności
- podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji.
- osób dorosłych, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?

Większość działań Priorytetu IX przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, posiadających osobowość prawną. Projekty mogą pisać m.in. instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne podmioty.

WYKAZ DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ W PRIORYTECIE IX:

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz  wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko