header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Poradniki i dobre praktyki

- Poradnik projektodawcy. Praktyczne aspekty realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego - publikacja zawiera informacje dotyczące zarządzania projektem, uzupełnione praktycznymi radami i wskazówkami ekspertów. Kolejne rozdziały mówią o tym, jak przygotować projekt, jak dostosować metody wsparcia do potrzeb beneficjentów, jak zorganizować promocję i rekrutację, jak skutecznie wdrażać projekt, jak go ocenić oraz podstawowe informacje na temat partnerstwa i współpracy ponadnarodowej.

- Podręcznik dobrych praktyk Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - Publikacja zawiera informacje o interesujących inicjatywach realizowanych w województwie małopolskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie prezentuje wybrane projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniach 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich; 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

- Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - publikacja zawiera informacje dotyczące pracy z osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie przygotowania i realizacji projektów w ramach PO KL, które mają na celu podnieść skuteczność wsparcia. Ponadto w poradniku zostały scharakteryzowane wybrane grupy osób wykluczonych społecznie: osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne po 50. roku życia, kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, byli więźniowie, osoby dziedziczące wykluczenie społeczne, osoby niepełnosprawne, Romowie, osoby wykluczone terytorialnie.

- Czas innowacji. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - publikacja zawiera opisy 27 najciekawszych przedsięwzięć innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej, wytypowanych przez Instytucje Pośredniczące I i II stopnia z całego kraju. Projekty zostały podzielone z uwzględnieniem obszarów wsparcia PO KL, w których są realizowane (tj. adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe oraz zatrudnienie i integracja społeczna). Oprócz opisów samych projektów w publikacji można również znaleźć informacje na temat przygotowanych lub przygotowywanych produktów oraz informacje kontaktowe do beneficjentów.

- serwis www.dobrepraktyki.pl - baza dobrych praktyk, będąca wspólnym przedsięwzięciem Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich realizowanym od roku 2007. Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko