header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Archiwum konkursów - Działanie 9.5

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza:


KONKURS nr POKL/9.5/I/10
na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Celem Działania 9.5 PO KL jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Działania 9.5 wynosi 10 000 000 zł.

Niniejszy konkurs ma charakter konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do dnia zawieszenia/zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Wdrażającej (WUP Kraków).

Wnioski w ramach konkursu nr POKL/9.5/I/10 przyjmowane będą w terminie od 6 stycznia 2010 r.:
- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków,
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.


Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1
e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37,

- Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,

- Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
DOKUMENTACJA KONKURSOWA
INNE DOKUMENTY
Poradnik Projektodawcy Poradnik Projektodawcy 2018-07-18 | 7,107.6 kB
Zasady dokonywania wyboru projektów Zasady dokonywania wyboru projektów 2018-07-18 | 1,739.8 kB
Zasady finansowania Zasady finansowania 2018-07-18 | 1,259.5 kB
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 2018-07-18 | 2,929.6 kB
Prezentacja ze spotkania informacyjnego Prezentacja ze spotkania informacyjnego 2018-07-18 | 1,341.5 kB
WYNIKI KONKURSU

Wyniki wszystkich konkursów organizowanych przez WUP Kraków w Priorytecie IX POKL znajdują się w dziale Konkursy / Listy rankingowe / Priorytet IX.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko