header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Archiwum konkursów - Projekty innowacyjne - Priorytet VIII

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza:

KONKURS NR POKL/8.3/I/09
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Temat:  Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+

Celem planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów innowacyjnych wybranych do realizacji w ramach konkursu jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących wydłużeniu wieku aktywności zawodowej osób pracujących w wieku 50+.

W ramach niniejszego konkursu preferowane będą projekty innowacyjne uwzględniające realizację zadań we współpracy ponadnarodowej (projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym).

Kwota przeznaczona na konkurs nr POKL/8.3/I/09 wynosi  9 138 621,00 zł.

Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 15 października 2009 r. do 30 listopada 2009 r., w godz. od 8:00 do 16:00.

- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków,
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.
Wnioski należy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską.
Decyduje data wpływu wniosku do WUP Kraków.

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1
e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37,

- Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43.

- Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
DOKUMENTACJA KONKURSOWA
INNE DOKUMENTY

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko