header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Archiwum konkursów - Poddziałanie 7.2.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza

KONKURS nr POKL/7.2.2/I/09
na projekty realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU
I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Celem Działania 7.2 jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2 wynosi 7 000 000 zł.

Niniejszy konkurs ma charakter konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia/zawieszenia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Wdrażającej (WUP Kraków).

Wnioski w ramach konkursu nr POKL/7.2.2/I/09 przyjmowane będą:

- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1
e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37,

- Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,

- Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
DOKUMENTACJA KONKURSOWA
INNE DOKUMENTY
Poradnik projektodawcy Poradnik projektodawcy 2015-11-17 | 7,107.6 kB

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko