header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Archiwum konkursów - Działanie 6.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza:


KONKURS nr POKL/6.3/I/10
na projekty realizowane w ramach Priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.Celem Działania 6.3 PO KL jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Kwota przeznaczona na konkurs
w ramach Działania 6.3 wynosi 3 000 000 zł.

Niniejszy konkurs ma charakter konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do dnia zawieszenia/zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Wdrażającej (WUP Kraków).

Wnioski w ramach konkursu nr POKL/6.3/I/10 przyjmowane będą od 28 stycznia 2010 r :
- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane. W przypadku zawieszenia/zamknięcia konkursu wnioski złożone po terminie zawieszenia/zamknięcia konkursu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1
e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37,

- Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,

- Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
DOKUMENTACJA KONKURSOWA
INNE DOKUMENTY

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko