header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

TYPY PROJEKTÓW

1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy,
- szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla pracowników publicznych służb zatrudnienia wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych – zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez wojewódzki urząd pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu.

2. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie:

- przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż,
- przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych.
- migracji zarobkowych na terenie regionu.

BENEFICJENCI (kto może realizować projekty)

- powiatowe urzędy pracy
- wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji.


GRUPY DOCELOWE

- powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
- pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko