header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

FAQ - Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Poniżej przedstawiamy dla Państwa najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą. Wyjaśniają one, gdzie i w jaki sposób można pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz opisują formy tego wsparcia. Ponadto znajdą Państwo informacje, gdzie można zwrócić się o dofinansowanie na prowadzoną już działalność gospodarczą.

- Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Dotacje bezzwrotne (w ramach Działania 6.2, 7.2.2)
- Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Wsparcie istniejącej firmy


WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W jakiej formie można otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z Progrmu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013?

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe jest zarówno w formie bezzwrotnych dotacji jak i w formie zwrotnych pożyczek.


DOTACJE BEZZWROTNE - W CHWILI OBECNEJ REKRUTACJE DO PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

W ramach jakich Działań można skorzystać z bezzwrotnych dotacji?
Osoba, chcąca założyć działalność gospodarczą, może ubiegać się o dofinansowanie na jej rozpoczęcie w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (POKL), Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Jakie formy wsparcia obejmuje Działanie 6.2 PO KL?
W ramach tego działania można otrzymać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), obejmujące:

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Na co można wydać pieniądze z dotacji?
W ramach działania 6.2 istnieje możliwość uzyskania wsparcia m.in. na zakup środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia danej działalności gospodarczej. Nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego.

Jak wygląda w praktyce udzielanie tego bezzwrotnego wsparcia?
W ramach projektu zawsze udzielane są łącznie następujące instrumenty wsparcia:
- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
- wsparcie pomostowe.

Osoby zainteresowane muszą się zgłosić do wybranej przez WUP w Krakowie instytucji i zapisać się do projektu - jeżeli oczywiście spełniają określone przez tą instytucję kryteria. Każda instytucja określa w regulaminie konkursu, kto może ubiegać się o wsparcie, na jakich zasadach oraz jakie dokumenty potrzebne są w procesie rekrutacji.  Zazwyczaj taki konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rekrutacja
Etap II - etap szkoleniowo-doradczy (zajęcia obowiązkowe)
Etap III - opracowanie biznesplanów i wybranie najlepszych do dofinansowania.

Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są zatem nie przez WUP, ale przez wyłonione przez WUP Instytucje?
Tak. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w drodze ogłoszonego w bieżącym roku konkursu wyłonił 16 instytucji (tzw. operatorów), które będą odpowiedzialne za realizację projektów, w ramach których będzie można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W większości przypadków instytucje te będą przyznawać jednorazową pomoc dla osoby zainteresowanej założeniem firmy w wysokości maksymalnie 25 tysięcy zł. Łączna liczba udzielonych dotacji przez wyłonionych operatorów wyniesie ponad 550.

Osoby zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotacjami na rozpoczęcie takiej działalności powinny zgłaszać się bezpośrednio do wyłonionych podmiotów.

Gdzie można znaleźć informację o wyłonionych podmiotach (instytucjach), które będą udzielały wsparcia w ramach Działania 6.2?
Lista podmiotów (operatorów) przyznających dotację znajduje się na stronie serwisu poświęconego Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki w zakładce Projekty realizowane\Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Regulaminy rekrutacji do projektów oraz wszelkie inne informacje będą udostępniane przez wyłonionych operatorów.

Lista operatorów zawiera takie informacje jak „obszar realizacji” – jakie to ma znaczenie dla uczestnika projektu?
Powiaty wskazane w polu "Obszar realizacji" wskazują, z jakiego powiatu, ze względu na miejsce zamieszkania, mogą pochodzić osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Równie istotne znaczenie ma także pole „Sposób i kryteria rekrutacji”, które determinuje udział w projekcie ze względu na takie kategorie jak wiek czy też status osoby na rynku pracy.

Czy poza operatorami wyłonionymi przez WUP Kraków są dostępni jeszcze inni operatorzy udzielający wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
W przypadku osób bezrobotnych istnieje także możliwość pozyskiwania bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powiatowych urzędów pracy, które w poszczególnych powiatach pełnią rolę operatorów i dysponują środkami ze źródeł krajowych jak i unijnych. W celu zasięgnięcia szczegółowej informacji w tym zakresie należy skontaktować się z właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, powiatowym urzędem pracy.

Jakie warunki powinna spełniać osoba chcąca skorzystać ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach bezzwrotnych dotacji w Działaniu 6.2 POKL ?
Uczestnikami tych projektów mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Zatem kluczowe z punktu widzenia wzięcia udziału w projekcie jest nieposiadanie zarejestrowanej działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Kiedyś miałem/am zarejestrowaną działalność gospodarczą - czy obecnie mogę zgłaszać się do takiego projektu ?
Jest to możliwe, o ile od momentu od jej wyrejestrowania do czasu zgłoszenia się do projektu upłynie 12 miesięcy.

Czyli działalność nie może pozostawać w zawieszeniu ?
Tak, aby móc zgłosić się do projektu nie można mieć zawieszonej działalności gospodarczej.

Jak długo trzeba utrzymać firmę, żeby nie stracić dotacji ?
Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub gdy z winy uczestnika projektu zostały naruszone inne warunki umowy, w tym  zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.

Czy ktoś kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji ?
Operator ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Czy poza działaniem 6.2 PO KL z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można jeszcze pozyskać jakieś dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ? W CHWILI OBECNEJ REKRUTACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
Tak, jest jeszcze możliwe wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL na zakładanie spółdzielni socjalnej.


Czy poza Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki możliwe jest jeszcze wsparcie dotacyjne ze środków Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Tak jest to możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (dalej PROW). Jednak Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nie bierze udziału w relizacji tego programu, stąd nie udziela szczegółowych informacji w jego zakresie.  Poniżej podamy więc niezbędne informacje, by mogli Państwo dotrzeć do informacji źródłowej udzielanej przez włąściwe jednostki. Uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców obszarów wiejskich możliwe jest w ramach trzeciej osi PROW, w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  (dalej działanie 311: dla osób nieprzerwanie ubezpieczonych w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy) oraz działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  (dalej działanie 312: dla osób nie podlegających przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie). Poniżej znajdują się nazwy właściwych instytucji/podmiotów związanych z ww. działaniami:
Instytucją wdrażającą działania 311 i 312 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (http://www.arimr.gov.pl, info@arimr.gov.pl, infolinia 800380084). 
Na poziomie województwa małopolskiego w zakresie działania 311 i 312 ogólnych informacji udzielają konsultanci punktu informacyjnych, do których dane teleadresowe znajdują się na nstęującej stronie: 
Punkty Informacyjne PROW:
Punkt informacyjny w Krakowie (dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, proszowickiego): Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, (12) 29 90 740
(12) 29 90 772, (12) 29 90 776, fem@umwm.pl
Punkt informacyjny w Chrzanowie (dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego), Ul. Rynek 4, 32-500 Chrzanów, (32) 627 23 10, 627 23 11, fem_chrzanow@umwm.pl
Punkt informacyjny w Tarnowie (dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego), Ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, (014) 628 88 12, 628 88 13, fem_tarnow@umwm.pl
Punkt Informacyjny w Nowym Targu (dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego), Al. 1000-lecia 35 , 34-400 Nowy Targ, (18) 266 13 71, fem_nowytarg@umwm.pl
Wspracia dotacyjnego udzielają operatorzy wyłonieni przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do rozdysponowania środków w ramach działania 311 i 312 dla mieszkańców poszczególnych gmin. Szczegóły na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/LGD.aspx
Wykaz działalności gospodarczych w zakresie, których może być przyznna pomoc w ramach PROW 2007-2013.
 


POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wrcjąc do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: czy są jeszcze jakieś dodatkowe instrumenty (poza dotacją) wspierające działalność, która dopiero ma powstać?
Tak, został wyłoniony operator, który będzie oferował pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 50 tys. zł w rmach Działania 6.2 PO KL. 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o tym kto i na jakich zasadach będzie udzielał wsparcia w formie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl/informacje-o-projekcie


WSPARCIE ISTNIEJĄCEJ FIRMY

Czy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdy firma już jest prowadzona,  można otrzymać wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw?
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie jest to możliwe. Wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw możliwe jest w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: „Gospodarka Regionalnej Szansy”.

Kto udziela szczegółowych informacji o wsparciu inwestycyjnym dla istniejących przedsiębiorstw?
Informacji dla przedsiębiorców chcących skorzystać z dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego bezpłatnie udziela Punkt Konsultacyjny Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: ul. Kordylewskiego 11 (parter, po lewej stronie), 31-542 Kraków, tel. (12) 376 91 10; (12) 376 91 91; (12) 376 91 92; (12) 376 91 93; (12) 376 91 94. e-mail: info@mcp.malopolska.pl.

Czy istnieją jakieś alternatywne źródła finansowania inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Małopolsce?
Alternatywnym źródłem finansowania inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Małopolsce są fundusze pożyczkowe, oferowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu, działające na terenie Województwa Małopolskiego. Fundusze pożyczkowe przeznaczone są na cele inwestycyjne, związane z podejmowanie lub rozwijaniem działalności gospodarczej. W momencie składania wniosku o pożyczkę, Wnioskodawca musi posiadać już wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numer  NIP i numer REGON. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej:
http://mcp.malopolska.pl/MCP/Fundusze_Pozyczkowe_w_ramach_MRPO,197.html.
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko