header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Błędy popełniane przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy dotyczące przygotowywania materiałów promujących projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą:

1. Braku hasła „Człowiek - najlepsza inwestycja"
Hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki „Człowiek - najlepsza inwestycja" jest obowiązkowe m.in. w przypadku dużych materiałów promocyjnych, tj. tablice informacyjne, pamiątkowe, reklamowe, billboardy, plakaty. Najczęściej stwierdzany jest w trakcie kontroli projektów brak hasła promocyjnego na plakatach.

2. Zamieszczania informacji o współfinansowaniu w ciągu znaków graficznych, pomiędzy logotypami PO KL i UE
Logo PO KL powinno znajdować się zawsze z lewej strony (zaczyna ciąg znaków), logo Unii Europejskiej zawsze z prawej strony (kończy ciąg znaków). W przestrzeni pomiędzy tymi znakami nie można umieszczać informacji o współfinansowaniu.

3. Brak oznaczenia pomieszczeń, w których realizowany jest projekt.
Każde pomieszczenie, w którym realizowany jest projekt powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy informacyjnej lub innego rodzaju materiału zawierającego dwa podstawowe logotypy: logo PO KL i flagę UE z dwoma podpisami oraz informację o realizowaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja taka powinna w szczególności znaleźć się w siedzibie beneficjenta, biurze projektu, w salach szkoleniowych i innych salach, w których realizowane jest wsparcie. Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu.
 
4. Brak oznaczenia sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu.
Sprzęt oraz wyposażenie (tj. komputery, drukarki, aparaty fotograficzne) zakupiony na potrzeby projektu musi być wyraźnie oznakowany – np.za pomocą naklejki – w widocznym miejscu. W przypadku przedmiotów, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów i informacji o współfinansowaniu (np. małe aparaty fotograficzne, dyktafony itp.) możliwe jest ich zamieszczenie na opakowaniu/etui sprzętu, przy czym musi być to opakowanie/etui użytkowane łącznie ze sprzętem. Naklejka informująca o współfinansowaniu powinna być wyraźna i czytelna. Na naklejce ma znajdować się komunikat informujący, że sprzęt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypy Programu Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej.

W celu prawidłowego przygotowania materiałów promocyjnych należy zapoznać się z aktualnymi Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najistotniejsze obszary, na które należy zwrócić uwagę to:

- Na wszystkich publikacjach, zarówno drukowanych jak i elektronicznych powinna zostać zamieszczona informacja, iż publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

- Zachowanie odpowiednich proporcji w zestawieniach logo PO KL i logo UE.

- Zachowanie pola podstawowego i pola ochronnego wokół logo PO KL.

- Pole podstawowe logotypu jest to minimalny zamknięty obszar wokół znaku, w którym znak może być użyty, natomiast pole ochronne to obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna jak i tekstowa. Wizualizacja pola podstawowego i ochronnego logo PO KL znajduje się na str. 11 (rys. 10) Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL.

- W informacji o współfinansowaniu nie powinno się używać żadnych skrótów, używane powinny być pełne nazwy: Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny. Należy również zadbać o dostrzegalność oznaczeń, tak by oznaczenia wraz z informacją o współfinansowaniu były widoczne dla odbiorców.

- Strony internetowe finansowane ze środków projektu, powinny zawierać przynajmniej na stronie głównej logotypy oraz informację o współfinansowaniu. O ile jest to możliwe logotypy PO KL oraz UE powinny się również znaleźć na kolejnych stronach portalu internetowego. Strona taka powinna również posiadać link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl.

- Informacja o współfinansowaniu stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinna zostać zawarta w opisie stanowiska oraz/lub w zakresie obowiązków pracownika. Dodatkowo w bezpośrednim, stałym (o ile istnieje) miejscu pracy osób, których wynagrodzenie współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny powinna zostać zamieszczona informacja o współfinansowaniu wynagrodzenia wraz z dwoma podstawowymi logotypami w formie tabliczki, informacji wywieszonej np. przed pokojem, w którym dana osoba wykonuje obowiązki.

- W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło/zlecenia) informacja o współfinansowaniu powinna znaleźć się w treści umowy.

W przypadkach, w których jest to możliwe (pozwalają na to warunki techniczne – tj. np. umowa jest wydrukiem komputerowym, a nie wypisana na formularzu samokopiującym), na umowie powinno znaleźć się pełne oznaczenie wraz
z logotypami i informacją o współfinansowaniu.
Zespół Kontroli

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko