header stars
Szukaj | Mapa strony | Kontakt
 

Archiwum konkursów - Poddziałanie 9.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza:


KONKURS nr POKL/9.1.1/I/10
na projekty realizowane w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej


Celem Działania 9.1 jest
- tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,
- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Kwota przeznaczona na konkurs
w ramach Poddziałania 9.1.1 wynosi 20 000 000 zł.

Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że Instytucja Wdrażająca (WUP Kraków) ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski.

Wnioski w ramach konkursu nr POKL/9.1.1/I/10 przyjmowane będą w terminie od 6 stycznia 2010 r. do 8 lutego 2010r.:
- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
- w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1
e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37,

- Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,

- Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu,
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
DOKUMENTACJA KONKURSOWA
INNE DOKUMENTY
Poradnik Projektodawcy Poradnik Projektodawcy 2018-07-18 | 7,107.6 kB
Zasady dokonywania wyboru projektów Zasady dokonywania wyboru projektów 2018-07-18 | 1,739.8 kB
Zasady finansowania Zasady finansowania 2018-07-18 | 1,259.5 kB
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 2018-07-18 | 2,929.6 kB
Prezentacja ze spotkania informacyjnego Prezentacja ze spotkania informacyjnego 2018-07-18 | 1,229.3 kB
Pytania ze spotkania informacyjnego Pytania ze spotkania informacyjnego 2018-07-18 | 229.8 kB

Zgłoś błąd na stronie: admin

Generatory wniosków:
Programy do pobrania:

designed and developed by fhupeszko